Hatályos: 2017. március 1-től.

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva

legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben

tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

I. A vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: GARTNER-TECH Kft.

Szolgáltató székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 107.

Adószám: 23540796-2- 08

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Győr Városi Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 08-09- 022510

Telefonszám: +36-30- 604-7011

Ügyvezető: Kertész Nikoletta Zita

E-mail címe: kertesznikoletta@yahoo.com

II. Általános rendelkezések

A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni,

ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az

adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.

Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adataik kezelésének célját és feltételeit az

adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, a

negyedik fejezetben megnevezett adatvédelmi törvény határozza meg.

Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi

követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén

az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor

mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok

idézte elő.

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy

az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött

mindenkori partnerének átadja.

A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel

kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető

székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett

jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi,

hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel,

panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

III. Hírlevél

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó e-mail címén kívül

a nevét is.

A hírlevélre (letölthető anyagokra) való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további

rendszeres értesítést kapjon a blogon megjelenő írásokról, és egyéb akciókról, termékekről,

szolgáltatásokról.

A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen

visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link

használatával lehetséges.

IV. Jogszabályok

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény